NovinkyPovídkyKrátké povídkySci-fi romány a novelyWesternyPC příručkyJiná díla
Josef Pecinovský |

O UŽITEČNOSTI ČASOVÉ SMYČKY

„První stroj času je na světě, přátelé!“ prohlásil profesor Artur Toms. Shromážděný vědecký tým spontánně zatleskal.

„Víte jistě, že problémem cesty časem se zabývám dlouhá léta a že se mi ji teoreticky podařilo prokázat. Bohužel přílišná energetická náročnost aplikace tohoto fyzikálního jevu v praxi mi zatím znemožnila jeho praktickou demonstraci. Až včera v noci jsem uskutečnil přesun drobných předmětů do minulosti s minimálními energetickými nároky; postačí k tomu pouhá automobilová baterie. Princip přesunu je tak jednoduchý, že se není co divit tak dlouhému pátrání v temnotách. K úspěšnému proražení časové bariéry postačí několikanásobný průchod vysílaných předmětů časovým koridorem, přičemž při každé cestě je bezpodmínečně nutné uzavřít celou časovou smyčku. Každé těleso, které vyšleme do minulosti, musíme týmž směrem vyslat dvakrát, obě dosud na sebe kolmá chronopole se vzájemně vynulují, zruší se odpor prostředí a předmět prostoupí časem bez nároků na energii. Dovolte, abych svůj výklad ihned prakticky demonstroval.“

Profesor bloudil bystrýma očima po stole, až mu zrak spočinul na ušmudlaném časopise. Chvíli jím listoval a pak nadšeně vykřikl:

„To je ono!“ a vystřihl z jedné stránky malý obdélníček. „Sem pro kontrolu vepíši své jméno,“ podotkl, „a vložím do stroje času. Pohleďte. Tisknu tlačítko jednou, a ještě jednou.“

Lístek s profesorovým jménem zmizel a vzápětí se znovu odkudsi vynořil, profesor se zachvěl, lístek zmizel znovu a náhle ležely vedle sebe dva stejné útržky. Sám profesor se nezdržel tlumeného výkřiku nadšení.

„Vidíte, lístek byl v minulosti a vrátil se zpět. Časová smyčka se uzavřela, proto zde vidíme dva lístky. Dovolíte-li, zopakuji pokus ještě jednou.“

O několik sekund později byly v dispozici čtyři lístky.

„Efekt pracuje bez závad! Krupičko, elektroměr!“

Nastavili přístroj a měřili spotřebu energie, po každém průniku časem se počet lístků zdvojnásobil. Profesor zuřivě zapisoval svým svérázným rukopisem naměřené výsledky do tlustého laboratorního deníku.

„Má teorie je prokázána,“ volal, když napočítal 1024 lístků a naměřil spotřebu 0,000024 mWh na jeden lístek a čtverec sekundy. „Na každý daný počet lístků postačí totéž množství energie. Zdá se, že jde o zákonitost, kterou je nutné prověřit při daleko větší hmotnosti pokusného tělesa. Myslím, že tyhle lístky budou našemu experimentu vyhovovat i nadále.“

Po půldruhé hodině tonul profesorův stůl pod záplavou papíru a ze samotného profesora bylo možné jen tu a tam zahlédnout rozježenou pleš.

„Poslední pokus,“ zasípěl, „pak tu makulaturu odvezeme do sběru.“

Hromada lístků se propadla do minulosti, nikoli však bez námahy a v několika etapách. Proti všemu očekávání však vyklizený prostor zůstal prázdný.

„Co to znamená?“ divil se Toms. „Kam se poděly jediné hmotné důkazy toho, že jsem uskutečnil cestu časem?“

Než domluvil, prostor se zatetelil, prohnul, gravitační pole udeřilo plnou silou a na stole se objevil jiný výtisk téhož časopisu.

„Proklatě!“ rval si Toms z hlavy poslední vlasy. „Došlo zřejmě ke skluzu mimo prostor! Teď abychom začali všechno znovu!“

Krupička zatím nervózně listoval časopisem.

„Pane profesore!“ vykřikl. „Dovolte, abych vám blahopřál k nečekanému úspěchu!“

„Co to pletete, Krupičko? Můj experiment přece skončil naprostým krachem!“

„Proč myslíte, profesore? Tady čtu, že jste právě získal Zlatého slavíka!“